Inom vår entreprenadverksamhet har vi en verksamhet som kan innehålla arbetsmiljörisker. Företaget och de anställda skall följa de lagar och föreskrifter och normer som samhället ställer på vår verksamhet. Vi arbetar systematiskt enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2001:1.

Vi är medvetna om att vi måste bevaka arbetsmiljön så att inga nya risker uppstår och att arbetsmiljön är mer än frånvaro och risker. Att trivas med och utvecklas i sitt arbete och att arbeta på säkra arbetsplatser är viktigt för oss. En öppen attityd och diskussioner med samtliga anställda är viktigt för att ge oss möjlighet till utveckling i arbetet.

I det dagliga arbetet ska varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer på var och en att inte bara följa regler, instruktioner och rutiner utan också vara uppmärksam på och rapportera ev. nya risker och hot mot god arbetsmiljö och mot miljön.

Jämstorps Entreprenad skall vara en attraktiv arbetsgivare, som främjar medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Vi värdesätter mångfald och att våra medarbetare behandlas och behandlar andra med respekt. Företaget verkar för nolltolerans mot alkohol och droger.

Inför beslut om investeringar eller verksamhetsförändringar ska arbetsmiljöfrågorna diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda.  Belysning och undersökning av miljöaspekterna ska ingå som en naturlig del. Åtgärder ska därefter vidtas för att, så långt det är rimligt, förebygga negativa effekter och minimera risker.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå